CzasDzieci.pl Reklama w CzasDzieci.pl

Regulamin reklam

1. Definicje
1.1. Emisja – jednorazowe wyświetlenie reklamy wraz ze stroną WWW, na której jest ona umieszczona.
1.2. Gotowe materiały reklamowe – materiały w plikach w formatach txt, jpg, gif, gif animowany, flash, html, w formie gotowej do wykorzystania jako reklama.

 

 

2. Warunki ogólne
2.1. Reklamy sprzedawane są według liczby emisji (wyświetleń) lub na czas. Sprzedaż na czas dotyczy wszelkich form reklamowych umieszczanych na stronach CzasDzieci.pl na stałe (artykuł sponsorowany, sponsoring serwisu, wstęp dedykowany, stałe formy reklamowe). W przypadku mailingów jedna emisja to jeden list poczty elektronicznej wysłany do subskrybenta newslettera portalu CzasDzieci.pl.
2.2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego CzasDzieci.pl będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.3. Minimalna wartość jednorazowego zamówienia wynosi 1000 zł netto.
(reklama abonamentowa - 200 zł netto)

2.4. CzasDzieci.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez CzasDzieci.pl szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z zamówieniem.

 

 

3. Zamawianie i warunki płatności
3.1. Zamówienia emisji reklam dokonuje się pisemnie na odpowiednim formularzu zamówienia. Zamówienie określa liczbę zamawianych emisji, czas trwania kampanii, lokalizację i ewentualne dodatkowe warunki.
3.2. Pełnej płatności za kampanię należy dokonać po jej emisji, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
3.3. Tylko zamówienia potwierdzone przez CzasDzieci.pl pisemnie (w formie faksu lub listu e-mailowego) są wiążące.
3.4. Złożenie zamówienia emisji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez CzasDzieci.pl, z tym że emisja może zostać odwołana przez Klienta w całości lub części w następujących przypadkach:
a) w okresie do 30 dni poprzedzających rozpoczęcie emisji bez ponoszenia opłat;
b) w okresie od 29 do 15 dni poprzedzających rozpoczęcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 15% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia;
c) w okresie od 14 do 4 dni poprzedzających rozpoczęcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 30% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia;
d) w okresie od 3 do 1 dnia poprzedzających rozpoczęcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 60% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia;
e) w trakcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia.
3.5. Za datę rozpoczęcia emisji uważa się wyemitowanie pierwszej reklamy spośród wszystkich objętych danym zamówieniem, niezależnie od tego na ile etapów podzielona jest realizacja zamówienia.
3.6. Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie, w terminach podanych powyżej, pod rygorem nieważności.

 

 

4. Realizacja zamówień
4.1. W trakcie realizacji kampanii i przez 30 dni po jej zakończeniu klientowi udostępniana jest strona WWW ze statystykami dotyczącymi liczby zrealizowanych emisji i liczby kliknięć (jeśli reklama jest klikalna).
4.2. Ocena realizacji kampanii reklamowej, w tym w szczególności ilość emisji poszczególnych form reklamowych dokonywana będzie w oparciu o dane generowane przez adserwer CzasDzieci.pl lub inny system CzasDzieci.pl dedykowany do obliczania ruchu w sieci Internet.
4.3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie czasu, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji lub klient może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu.
4.4. Wszelkie reklamacje co do realizacji kampanii reklamowej, w szczególności dotyczące prawidłowości jej wykonania obejmującej ilość emitowanych form reklamowych i sposób ich emisji klient może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji danej kampanii lub jej części, określonej w danym zamówieniu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, zaś kampanię uznaje się w danym zakresie za zrealizowaną prawidłowo i zgodnie z złożonym zamówieniem lub zawartą umową.

 

 

5. Treść i styl reklam
5.1. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. CzasDzieci.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami “reklama”, “ogłoszenie płatne”, “sponsor”, “artykuł sponsorowany” lub równoznacznymi.
5.2. CzasDzieci.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie CzasDzieci.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
5.3. CzasDzieci.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich
5.4 Akceptacja przez reklamodawcę zlecenia emisji jest równoznaczna z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec CzasDzieci.pl, że emisja materiału reklamowego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez CzasDzieci.pl jakiegokolwiek wynagrodzenia (w tym tantiem) na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji materiału reklamowego, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi..
5.5. CzasDzieci.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w serwisie CzasDzieci.pl również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem portalu.
5.6. CzasDzieci.pl zastrzega sobie prawo do zmian w architekturze treści, co może wpływać na umiejscowienie reklamy tekstowej.
5.7. CzasDzieci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu reklam o czym poinformuje uaktualniając niniejszy dokument.

 

 

6. Warunki techniczne

Szczegółowe specyfikacje dla wszystkich form są dostępne na stronie www.reklama.czasdzieci.pl w: "Produkty reklamowe"

 

Uwaga: pełna specyfikacja techniczna wszystkich form reklamowych oraz wytyczne dotyczące ich tworzenia dostępne są w oddzielnym dokumencie pt. „Reklama w portalu CzasDzieci.pl – specyfikacja techniczna form reklamowych”.

 

 

© CzasDzieci.pl